Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem
Blog > Komentarze do wpisu

Dalszy tytuł wykonawczyCzasami zachodzi potrzeba wszczęcia kolejnego postępowania egzekucyjnego przeciwko temu samemu dłużnikowi, np. w przypadku gdy dłużnik posiada nieruchomość położoną we właściwości innego Komornika. Należy wówczas złożyć w sądzie w oparciu o art 793 kpc wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego bowiem wszczynając każdą kolejną egzekucję zobowiązani zostaniemy również do przedłożenia tytułu wykonawczego w oryginale.

Wzór załączam poniżej.

 

 

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Działając w imieniu wierzyciela, pełnomocnictwo w aktach sprawy, w oparciu o art.793 k.p.c. wnoszę o:

 

1/ wydanie dalszego - trzeciego tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia................. wydanego przez Sąd Rejonowy w Lesznie ................. pod sygn. akt ................ w celu umożliwienia Wierzycielowi wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika położonych w ................... dla której Sąd Rejonowy w ........................... VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach ........................... oraz ..............................

2/doręczenie tytułu wykonawczego na adres kancelarii pełnomocnika Wnioskodawcy

 

UZASADNIENIE

 

Wierzyciel pozostaje w posiadaniu dwóch tytułów wykonawczych wydanych przez tut. Sąd przeciwko w.w dłużnikowi w oparciu o który prowadzone są czynne postępowanie egzekucyjne z udziałem dłużnika przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w ................ oraz z ruchomości przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w .....................

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ......................... poinformował Wierzyciela pismem z dnia 02.04.12 o przysługujących dłużnikowi nieruchomościach. W.w Komornik nie jest właściwy dla prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika, gdyż jako pierwszy przystąpił do niej ................................................

 

Dowód: pismo z dnia .................

 

W związku z faktem, iż zachodzi potrzeba wszczęcia kolejnej egzekucji przeciwko dłużnikowi z nieruchomości dłużnika położonych w ...................... dla której Sąd Rejonowy w ................ Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach ..................... u Komornika Sądowego w Bielsku - Białej ....................... a Wierzyciel zobowiązany zostanie do wylegitymowania się dalszym tytułem wykonawczym uprawniającym Wierzyciela do egzekucji w zakresie w.w nieruchomości, wnoszę jak na wstępie.

 

Opłata w znakach opłaty sądowej 12 zł

 

piątek, 04 maja 2012, naleznosci
Służę pomocą pod adresem windykacjaiegzekucja@o2.pl lub windykacjaiegzekucja@gmail.com

Służę pomocą pod adresem:

stat4u