Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem
Blog > Komentarze do wpisu

Wyjawienie majątku dłużnika

Jeżeli zajęty w toku egzekucji majątek dłużnka nie rokuje zaspokojeniem bądź w przypadku gdy wierzyciel nie jest w stanie wskazać Komornikowi majątku dłużnika podlegającego egzekucji, bądź też egzekucja zmierza do umorzenia ze względu na jej bezskuteczność możesz posiłkować się art. 913 kpc i dalsze, o wyjawieniu majątku dłużnika.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa się do Sądu właściwego według właściwości ogólnej dłużnika, tj. wedle miejsca zamieszkiwania dłużnika.

W przedmiotowym wniosku wnioskujesz o :

- zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu swojego majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności oraz i innych praw majątkowych.

Wniosek możesz złożyć również przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego w razie, gdy jesteś w stanie uprawdopodobnić, że nie uzyskasz zaspokojenia ze znanych Ci elementów majątku dłużnika.

Przedmiotowy wniosek winien czynić zadość zasadom o pismach procesowych, podlega opłacie w kwocie 40 zł którą uiszczasz na rachunek Sądu. Jako dowody załącz doręczone Ci od Komornika pisma w związku z podjętymi przez Komornika czynnościami uzupełniając , iż nie przyniosły one rezultatu w postaci zaspokojenia Twojej wierzytelności.

Sąd rozpatrzy wniosek oraz wezwie strony na posiedzenie. W toku posiedzenia możesz zadawać dłużnikowi pytania. Zostaną one wraz z odpowiedziami dłużnika wciągnięte do protokołu posiedzenia. Ten zaś często wykorzystuję do złożenia ewentualnego zawiadomienia do prokuratury w razie gdyby wskazany w toku posiedzenia majątek, dłużnik następnie ukrył, schował bądź złożył nieprawdziwe oświadczenia.

W razie Twojej nieobecności, Sąd samodzielnie zobowiąże dłużnika do złożenia oświadczenia, tracisz natomiast możliwość osobistego rozpytania dłużnika. Zdarza się, iż Sędzia rozpyta dłużnika wedle pytań uprzednio doń przez Ciebie nadesłanych wraz z wnioskiem o wyjawienie majątku , natomiast zwykle pozostają bez rozpoznania a całe posiedzenie sprowadza się do złożenia przez dłużnika rzeczonego oświadczenia i trwa nie dłużej niż 10 minut.

Zatem, jeśli zależy Ci by w.w posiedzenie przyniosło skutek w postaci uzyskania wiedzy co do majątku dłużnika mogącego podlegać dalszej egzekucji, postaraj się być obecny na posiedzeniu i samodzielnie rozpytaj dłużnika.

Wyjawienie majątku dłużnika zobowiązuje również Sąd do obligatoryjnego ujawnienia dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Niestety w praktyce często bywa, iż Sąd zaniedbuje w.w czynności.

Wyjawienie majątku dłużnika stanowi dla Wierzyciela kolejne narzędzie przydatne w toku egzekucji. Koszt wniosku nie jest wysoki a jeśli dobrze przygotujesz się do w.w posiedzenia, możesz uzyskać bardzo cenne informacje o dłużniku przydatne w toku dalszej egzekucji.

W razie pytań bądź problemów przy redagowaniu wniosku, uprzejmie służę pomocą windykacjaiegzekucja@hotmail.com

 

poniedziałek, 12 marca 2012, naleznosci
Służę pomocą pod adresem windykacjaiegzekucja@o2.pl lub windykacjaiegzekucja@gmail.com

Służę pomocą pod adresem:

stat4u