Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem
Blog > Komentarze do wpisu

art 801 kpc

 
Jeżeli w żaden sposób nie jesteś w stanie wskazać elementów majątku dłużnika podlegającego egzekucji, możesz posiłkować się art. 801 kpc o treści  Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień”
 
Zawrzyj już we wniosku o wszczęcie egzekucji wniosek o wysłuchanie w razie konieczności dłużnika w trybie art. 801 kpc . Komornik wezwie dłużnika do złożenia stosownych wyjaśnień. Niejednokrotnie Wierzyciele zrównują rzeczony przepis z przepisem art. 913 kpc. Wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801 nie może być tożsame z sądowym wyjawieniem przez dłużnika składników swojego majątku.  Nie mniej jednak, jeśli posiadasz wiedze, iż np. Twój dłużnik w dalszym ciągu świadczy działalność gospodarczą na rzecz osób trzecich, wnioskuj o wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801 kpc na okoliczność wskazania przez dłużnika przysługujących mu wierzytelności z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli opłaciłeś zlecenie Komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, Komornik powinien dokonać wnioskowanych czynności.
 
Pamiętaj również, że odmowa dłużnika w udzieleniu wyjaśnień w trybie art. 801 lub udzielenie informacji nieprawdziwych może być przez Komornika ukarane grzywną. Natomiast, jeżeli w skutek fałszywego udzielenia przez dłużnika wyjaśnień wierzyciel dozna szkody, powstaje wówczas roszczenie odszkodowawcze względem dłużnika, którego domagać możesz się w powództwie cywilnym.
 
Egzekwuj u Komornika o wysłuchanie dłużnika w trybie 801 kpc, nierzadko jedynie w ten sposób w toku egzekucji, będziesz w stanie ustalić kolejne elementy majątku dłużnika mogące podlegać egzekucji.
sobota, 25 lutego 2012, naleznosci
Służę pomocą pod adresem windykacjaiegzekucja@o2.pl lub windykacjaiegzekucja@gmail.com

Służę pomocą pod adresem:

stat4u